Varicella zoster virus (VZV)

Доступные тесты для VZV

EliSpot

VZV EliSpot
(2x ACD/CPDA tube)

IFA, ELISA, Immunoblot

VZV IgG-/IgA-/IgM-antibodies
(1x Serum/SST tube)